REGULAMIN BYDGOSKIEGO KLUBU SZTUK WALKII Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Bydgoskim Klubie Sztuk Walki, zwanym dalej Klubem. 2. Członkami Klubu w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy, sędziowie i działacze. 3.Wszyscy instruktorzy BKSzW mają obowiązek uczestniczenia w ‘życiu’Klubu oraz branie udziału w treningach dla kadry co najmniej raz w tygodniu.


II Warunki przyjęcia na treningi

§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, zwanych dalej treningami, zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej organizatorem, chęć swojego uczestnictwa w treningach określonej grupy

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej kandydatem, zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora o warunkach organizacyjno – finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów

§ 5

Na pierwszych zajęciach organizacyjno – informacyjnych , kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego szkolenie zwanego dalej instruktorem o treści Regulaminu, o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach klubu. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską Klubu. Statut , regulaminy i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi lub w siedzibie Klubu.

§ 6

Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, zwaną dalej deklaracją bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi.

1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata 2.W przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata 3. Opiekunowie prawni nieletnich kandydatów muszą złożyć oświadczenie o stanie zdrowia ich podopiecznych i znanych im ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestniczenia w treningach organizowanych przez BKSzW 4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora miesięczną składkę członkowską oraz wpisowe, określone przez Zarząd Klubu 5. Kandydat do udziału w treningach BKSzW grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych i wyczynowych(od dziesiątego roku życia), dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych, wystawianą przez Przychodnię Sportowo-Lekarską 6. Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca zgodnie z obowiązującymi przepisami 7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu na wniosek instruktora może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczania składki miesięcznej w danym miesiącu szkoleniowym. Złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej jest wymagane a także równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Członka w celach reklamowych i marketingowych oraz dodanie go lub rodzica-opiekuna do grupy w aplikacji Massenger i WhatsApp aby móc zapoznawać się na bieżąco z klubowymi informacjami.  

§ 7

Kandydat po uzyskaniu członkostwa Klubu, zostaje dopuszczony przez instruktora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach: 3, 4, 5, 6 oraz 8, 9, 10 lub 11, 12 tego Regulaminu

§ 8

Wymaga się, aby uczestnik zajęć(treningów) prowadzonych przez Bydgoski Klub Sztuk Walki posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową NW

§ 9

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek / opłat za udział w treningach, miesięcznej składki członkowskiej w trybie , terminach i wysokości określonych przez Klub. Dotyczy to, także składek za udział w egzaminie(kyokushin,ju jitsu), opłat za licencje i budopas jakie są wymagane od członków klubu przez Organizacje Kyokushinkai i Ju Jitsu ,do których nasz klub należy.

III Strój treningowy i ochraniacze

§ 10

Uczestnik treningów grup początkujących jest zobowiązany do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany, karate – gi , ju jitsu-gi) , klapek, ręcznika i osobistych środków czystości

§ 11

Uczestnik treningów grup średnio – zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń : karate – gi / ju jitsu – gi (obowiązują tylko białe)

§ 12

1. Na karate – gi mogą być naszyte tylko trzy emblematy:
- Na lewej piersi znak graficzny Kyokushinkai – kaligrafia-''Kanji''
- Na lewym ramieniu emblemat IKO Kyokushinkai –''Kanku''
- Na prawym ramieniu emblemat BKSzW
2. Na ju jitsu – gi mogą być naszyte tylko emblematy Ju Jitsu i Polskiej Akademii Ju Jitsu
3. Wszelkie inne znaki są niedozwolone

Na pasie może znajdować się tylko odpowiednia naszywka kyokushinkai lub ju jitsu

Wszystkie w/w emblematy są wymagane dla Członków BKSzW

§ 13

Pas do karate – gi / ju jitsu – gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem

§ 14

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione

§ 15

Uczestnik treningów jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów. Ze względów bezpieczeństwa i wyrównania szans między członkami BKSzW wszystkie ochraniacze jakie mogą być używane w klubie podczas treningów mają być jednolite i takie same jakie mają wszyscy członkowie BKSzW. Są one do nabycia u instruktorów BKSzW.

§ 16

W skład obowiązkowego kompletu ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na stopę i goleń, dwa napięstniki, wkładka do ust chroniąca zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn – ochraniacz na genitalia, czyli „suspensorium”, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacz na klatkę piersiową, czyli „hogo”.

§ 17

W przypadku ochraniaczy nie przepisowych i nie zgodnych z obowiązującymi uczestnik danej grupy może zostać nie dopuszczony do ćwiczeń z partnerem, który posiada wymagane ochraniacze. Podczas egzaminu może skutkować to nie dopuszczeniem do walk.


IV Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej

§ 17

Uczestnik treningów grup średnio – zaawansowanych , zaawansowanych lub wyczynowych musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły , zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej :”sparingiem”.

§ 18

Każdy uczestnik treningów grup średnio – zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§ 19

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem

§ 20

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego , przypadkowego , normalnego , nieformalnego zastosowania danej techniki karate / ju jitsu przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Klubu, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości , w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 21

1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy 2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy lub braku jednej z jego części , uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie. 4. W przypadku braku kompletu ochraniaczy lub jakiejś jego części podczas treningu , ćwiczący przystępując do ćwiczeń z partnerem robi to tylko na własne życzenie i bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za powstałe kontuzje , urazy itp. I nie będzie rościł żadnych pretensji w w/w sprawie.Cwiczący uczestnik zajęć w takim wypadku powinien liczyć się z nie dopuszczeniem do ćwiczeń przez instruktora prowadzącego zajęcia.W razie nie zgodnych ochraniaczy z obowiązującymi przepisami unstruktor ma prawo nie zezwolić na kontynuowanie treningu z partnerem. 5. Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość, pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik

§ 22

1. Uczestnik treningu na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu 2. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu 3.Osoby pełnoletnie mają prawo uczestniczyć w sparingu bez kasku ochronnego biorąc za to pełna odpowiedzialność 4. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora

§ 23

Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub sparingu

§ 24

Każdy uczestnik treningów może przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing, uzasadniając zaistniałą sytuację instruktorowi.

§ 25

1. W przypadku odniesienia kontuzji, złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości . 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu , jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora lub Klub o tym fakcie.

V Etykieta i przysięga DOJO

§ 26

1. Etykieta DOJO (miejsca treningu) jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu ćwiczenia karate / ju jitsu ,mma i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate / ju jitsu ,mma 2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety i przysięgi DOJO

§ 27

Etykieta DOJO:

1. Kiedy wchodzisz do DOJO lub je opuszczasz , stań w wejściu , przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz OSU! Jest to wyraz szacunku do DOJO i osób znajdujących się w nim 2. Jeśli spóźniłeś się na trening, usiądź blisko wejścia , tyłem do grupy w SEIZA (ceremonialna pozycja klęcząca). Na komendę instruktora wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz: OSU oraz SHITSUREI SHIMASU (przepraszam, że przeszkadzam, czekaj na polecenie instruktora, następnie dołącz do grupy do ostatniego szeregu ćwiczących 3. Nie jedz, nie pij, nie pal, nie żuj gumy w DOJO 4. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po DOJO 5. Nie praktykuj KUMITE bez polecenia instruktora 6. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź miedzy instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej 7. W DOJO do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu: SEMPAI, SENSEI, SHIHAN. Gdy zwracają się do ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym OSU 8. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj, ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejna komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI 9. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej jak potrafisz 10. Paznokcie muszą być obcięte krótko i czyste 11. Podczas przerwy nie siadaj na krześle, nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas 12. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w DOJO 13. Twoja karate – ga / ju jitsu – ga musi być zawsze schludna i czysta. Twój pas NIGDY nie powinien być prany a jedynie suszony. Ponieważ symbolizuje on ducha Twojego ciężkiego treningu. Bez względu na okoliczności żaden uczestnik treningów nie powinien nosić obuwia sportowego ani podkoszulek ani innego ubrania pod kimonem (bez zezwolenia instruktora)  14. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu

§ 28

Przysięga DOJO:

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha 2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate / ju jitsu, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe 3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia 4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności 5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia 6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory 7. Przez całe nasze życie , poprzez dyscyplinę karate / ju jitsu dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy 8. Nie będziemy rozpowszechniać sztuki karate / ju jitsu poza DOJO

§ 29

VI Opieka i nadzór

1.Opieka i nadzór nad nieletnimi Członkami Klubu jest sprawowana przez instruktorów lub działaczy Klubu w ściśle określonym minutowym czasie trwania treningów.

2.Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczne dotarcie nieletnich Członków Klubu na zajęcia treningowe oraz ich odbiór w momencie zakończenia tychże zajęć. 3.Jeżeli opiekun prawny pozwala nieletniemu na samodzielne przyjście i powrót z treningu lub wyznacza osoby trzecie do opieki nad nieletnim w tym czasie,czyni to wówczas na swoją własną i wyłączną odpowiedzialność.Instruktorzy nie mają wiedzy ani uprawnień do kontroli, czy osoba przyprowadzająca i odbierająca nieletniego Członka Klubu z treningu jest do tego uprawniona lub upoważniona. 4.Członkowie Klubu(lub ich opiekunowie prawni)ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju straty powstałe wskutek ich działania.

§ 30

 VII Płatności:

1.Składka członkowska roczna wynosi 1700 zł od osoby. 2. W przypadku drugiej osoby lub więcej z rodziny (rodzeństwo-rodzice) , składka członkowska roczna za drugą i kolejną osobę wynosi 1500 zł. 3. Składka członkowska płatna w ratach miesięcznych 170 zł , za drugą i kolejną osobę z rodziny 150 zł. 4. Składka członkowska płatna w ratach kwartalnych wynosi 470 zł , za drugą i kolejną osobę z rodziny 42zł (jest to promocja tylko dla płacących kwartalnie). I kwartał październik-listopad-grudzień, II kwartał styczeń-luty-marzec, III kwartał kwiecień-maj-czerwiec 5. Składka członkowska uiszczona za cały rok z góry wynosi 1500 zł, w przypadku kolejnej osoby z rodziny 1400 zł. Miesiąc wrzesień płatny 170 zł. 6. W przypadku nie uczęszczania na treningi z wszelkich powodów losowych w jakimkolwiek miesiącu treningowym (nie dotyczy lipca i sierpnia), aby nie utracić Członkostwa w BKSzW wymagane jest opłacenie składki członkowskiej w wysokości 40 zł za każdy miesiąc nieobecności,po uprzednim złożeniu wniosku do Zarządu klubu aby nie uiszczać pełnej składki członkowskiej-wraz z uzasadnieniem. Osoby nie wpłacające wyżej wymienionej składki przez okres dwóch miesięcy (z wyłączeniem lipca i sierpnia) tracą status Członka Klubu-to znaczy, że w razie chęci ponownego uczestniczenia w treningach, dokonują ponownego złożenia Deklaracji Członkowskiej i opłaty wpisowej. 7. Składka roczna, jak i jej raty miesięczne oraz kwartalne są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy i nauki, w tym m.in.''zielone szkoły'' czy rekolekcje. 8. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych sekcji (grup) działających w naszym Klubie.W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 9. Uczestnik dokonuje wpłaty gotówkowej u instruktora na ''Listę składek członkowskich BKSzW'' 10. Instruktor wpisuje na listę składek BKSzW kwotę składki, podpisując się przy danych płacącego składkę za uczestnika zajęć. Płacący składkę także podpisuje listę. W razie konieczności klub wystawia rachunek imienny. Należy jednak to zgłosić najpóźniej w dniu dokonania płatności. 11. Każdy członek BKSzW zobowiązany jest do posiadania aktualnej licencji IKO, Budo Pass, PAJJ oraz uiszczania związanych z tym stosownych opłat do połowy października każdego roku kalendarzowego. Płatność po tym terminie powoduje wzrost opłaty za w/w. 12. Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz IKO, Budo Pass, PAJJ i startowe w zawodach ustalają organizacje-związki stowarzyszeń do jakich należy BKSzW. 13. Każdemu Członkowi BKSzW przysługuje prawo złożenia pisemnej lub ustnej prośby do Zarządu BKSzW o indywidualne podejście do jego płatności wraz z uzasadnieniem.W związku z powyższym składka członkowska może być indywidualna i zmienna.

§ 31

VIII RODO i Ubezpieczenie 


1. Wszyscy członkowie klubu będąc nowymi członkami BKSzW składają Deklarację Członkowską,w imieniu nieletnich czynią to ich opiekunowie prawni.Złożenie Deklaracji Członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarznie danych osobowych oraz wizerunek uczestnika zajęć prowadzonych przez BKSzW(wg zasad RODO) na potrzeby wewnętrzne BKSzW.

2. Każdy Członek Klubu powinien posiadać własne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypatków(w przypadku nieletnich jest to ubezpieczenie grupowe uczniów w szkole do jakiej uczęszcza).W klubie można wykupić dodatkowe ubezpieczenie,jego koszt uzależniony jest  od polisy i wartości ubezpieczenia.

                                                                                              § 32


                                                                                 IX Badania lekarskie

                                                                            

1. Wszystkie treningi prowadzone w BKSZW dla nieletnich są przeprowadzane w formule rekreacyjnej z elementami sztuk walki Karate Kyokushin i Ju Jitsu a zatem badania lekarskie nie są wymagane. Opiekunowie prawni nieletniego Członka Klubu składają oświadczenie o stanie zdrowia ich podopiecznych i znanym ich przeciwwskazaniach.

2. Karta Zdrowia Sportowca wystawiana przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo - Lekarską wymagana jest dla osób,które ukończyły 10 rok życia i uczestniczą w rywalizacji sportowej.

                                                                                              § 33

IX Zmiany w Regulaminie BKSzW oraz ich akceptacja i reklamacje

1.Bydgoski Klub Sztuk Walki jego Zarząd zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie 2.Członkowie Klubu są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej BKSzW lub podczas zajęć. Informacje o zmianach podawane są z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Brak pisemnej informacji ze strony Członka BKSzW o nie wyrażeniu zgody na dokonanie zmian oznacza jego domyślna zgodę na ich wprowadzenie. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w zajęciach, obozach i inne należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu mail , na adres siedziby klubu bądź poprzez rozmowę telefoniczną na nr.tel.podany na deklaracji członkowskiej do BKSzW, na stronie www.bkszw.pl oraz Facebook klubu.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019